Jaardagen van de vereniging

In de statuten van de vereniging staat als doelstelling onder meer omschreven, dat ‘de band, zowel tussen haar leden onderling als tussen haar leden en de bewoners van Thorn, alles in de meest uitgebreide zin, (moet) worden verstevigd’. Vele jaren is er gediscussieerd over de wijze waarop dit aspect van de taakstelling vorm en inhoud kon worden gegeven.

Tegen het eind van de jaren zeventig en de aanvang van de jaren tachtig kristalliseerde zich het fenomeen ‘Jaardag’ steeds meer uit. Traditionelerwijs vond de dag plaats op de eerste zaterdag van september. De gedachte achter de Jaardag was, dat de leden van de vereniging, aan de hand van een dagvullend programma, op de hoogte worden gebracht van de actuele aangelegenheden die spelen in het witte stadje, met elkaar hierover in vergadering gaan en hierover voorstellen doen, luisteren naar voordrachten van culturele en/of historische aard en – niet onbelangrijk -‘ in contact worden gebracht met vertegenwoordigers van het verenigingsleven en andere mensen uit Thorn. Op deze wijze hoopte men de vereniging te verankeren in de gemeenschap van Thorn en tevens te vernemen met welke uitdagingen het witte stadje werd geconfronteerd, welke antwoorden hierop konden worden geformuleerd en hoe hierbij te helpen.

Tijdens de hoogtijdagen kende een Jaardag een tweetal ankerpunten: een algemene ledenvergadering in de morgen en een middagprogramma. Tijdens dit middagprogramma werd een tweesporenbeleid gevolgd: een groep schutters wijdde zich, onder begeleiding van één der beide Thornse schutterijen, aan het vogelschieten en een andere groep, ‘cultuurliefhebbers’, absolveerde een cultureel programma, waaraan vaak een referaat was verbonden. De dag werd afgerond met een diner in de avonduren. Tijdens dit avondmaal werd de ‘Koning’, als beste schutter van het vogelschieten, uitgebreid gehuldigd en gefêteerd.

Tot op heden vindt elk jaar, meestal in september, de Jaardag van de vereniging plaats. In grote lijnen wordt hij nog steeds geschraagd door dezelfde pijlers: de algemene ledenvergadering, een gezamenlijke lunch en een cultureel programma.

.